Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho Alena Benešová - ODEMA, so sídlom: Nábrežie slobody 795/2, 020 01 Púchov, IČO: 33484155, IČ DPH: SK1020517586, zapísaný na Obvodnom úrade v Považskej Bystrici, číslo živnostenského registra: 308-1293 pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.odema.sk .

Kontaktné údaje

Tel.: +421 42 46 31 818, +421 42 46 31 320
Fax: +421 42 46 31 818
Email:
sekretariat@odema.sk

Zodpovedný vedúci za e-shop:

mokrickova@odema.sk

+421 948 524 628

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môže kupujúci on-line priamo na stránkach predávajúceho. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. 
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu.

Objednávka ďalej obsahuje:

 • Vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 • Vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 • Udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre interné účely, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
 • Vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

2. Povinnosti predávajúceho

Kupujúcemu sa predávajúci zaväzuje dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou,
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho,
 • Za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou,
 • Za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zrušením distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok,
 • Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nebude uznaný ako oprávnená reklamácia.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu,
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovné doručenia tovaru, a to pripísaním na účet predávajúceho ešte pred jeho opätovným odoslaním.
 • Kupujúci môže vrátiť nepoužitý a nepoškodený tovar do 14 dní od prebratia zásielky bez udania dôvodu na vlastné náklady, náklady za tovar a poštovné budú zákazníkovi vrátené do 14 dní na uvedený účet

4. Kúpna cena tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu, a to prostredníctvom Slovenskej pošty (na dobierku) pri prevzatí tovaru. Cena dobierky na celom území Slovenskej republiky je 6,00€. V prípade zaslania zásielky do zahraničia sa dohodne cena individuálne.

5. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim. Ak si kupujúci objedná tovar, ktorý predávajúci vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, predávajúci je povinný kontaktovať kupujúceho (e-mailom, prípadne telefonicky).

Miesto dodania je uvedené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Doručenie na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Dodanie predávajúci zaisťuje po celom území Slovenskej republiky.
Dodanie tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne, na základe aktuálnych podmienok Slovenskej pošty, prípadne prepravcov.

 

6. Zrušenie objednávky

Odstúpiť od  objednávky(zmluvy) ,môže kupujúci v priebehu 14 dní keď zistí, že mu objednaný tovar nevyhovuje, prípadne sa pomýlil v objednávke, má kupujúci možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný poslať predávajúcemu emailom na adresu: mokrickova@odema.sk . V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno kupujúceho, email, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Následne bude kupujúcemu doručené potvrdenie o zrušení objednávky. V balíku bude priložený formulár na „Odstúpenie od zmluvy“.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
Pokiaľ si kupujúci nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje o tomto vopred predávajúceho, zásielku na jeho požiadanie pošle predávajúci znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na účet predávajúceho. Náklady spojené s opätovným doručením zásielky hradí kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Kúpnu cenu po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

7. Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v predajni ODEMA alebo vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na emailovú adresu: mokrickova@odema.sk , prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK

8. Záručná doba

Na predaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

9. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Nahor
123movies