Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

Reklamačné podmienky

1. Zrušenie objednávky

Odstúpiť od  objednávky(zmluvy), môže kupujúci v priebehu 14 dní keď zistí, že mu objednaný tovar nevyhovuje, prípadne sa pomýlil v objednávke, má kupujúci možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný poslať predávajúcemu emailom na adresu: mokrickova@odema.sk . V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno kupujúceho, email, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Následne bude kupujúcemu doručené potvrdenie o zrušení objednávky. V balíku bude priložený formulár na „Odstúpenie od zmluvy“.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
Pokiaľ si kupujúci nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje o tomto vopred predávajúceho, zásielku na jeho požiadanie pošle predávajúci znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na účet predávajúceho. Náklady spojené s opätovným doručením zásielky hradí kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Kúpnu cenu po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

2. Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v predajni ODEMA alebo vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na emailovú adresu: mokrickova@odema.sk , prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK

3. Záručná doba

Na predaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Nahor
123movies