Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

Projekty

Názov Projektu:

Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Alena Benešová – ODEMA

Tento program sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Trvanie projektu: od 5.8.2019 do  31.12.2020

Cieľ Projektu:

 Zámerom projektu Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Alena Benešová - ODEMA je rozvoj zručností zamestnancov spoločnosti pri práci s technológiou odevov a strojovým vybavením v sektore krajčírstva, konštrukcie a modelovania odevov. Zvýšenie týchto zručností prispelo k zvýšeniu ohodnotenia zamestnancov, lepšej efektivite práce a k ich budúcemu kariérnemu rastu. Vzdelávaním sa zlepšili odborné zručnosti spojené s prácou pri nastavovaní a obsluhe konkrétneho strojného zariadenia, riešenie prípadných komplikácií spojených s funkčnosťou tohto zariadenia, zlepšila sa samostatnosť pri vykonávaní pracovnej činnosti čo malo vplyv na fluktuáciu pracovníkov. Výsledkom projektu je skupina 30-tich zamestnancov, ktorí dosiahli zvýšené pracovné kompetencie, a môžu vykonávať prácu na náročnejších zákazkách. Zamestnanci boli vybraní z oblasti výrobných procesov pri ktorých je potrebná dlhšia prax, prípadne vyššia zručnosť, než sa môže dosiahnuť len pri bežnom záučnom procese, rovnako sú to pozície, pri ktorých z hľadiska chýbajúcich zručností dochádza k zvýšenej fluktuácií. Rozvoj zručností umožní konkurencieschopnú a dlhodobo udržateľnú prevádzku v časti výroby, zabezpečí vytvorenie profesionálnych pracovných tímov a prispeje k zníženiu fluktuácie zamestnancov. Dlhodobá udržateľnosť vzdelávania tohto projektu bola zabezpečená prenosom informácií k ostatným zamestnancom formou vzdelávacích materiálov - tlačených i audiovizuálnych.

1.aktivita Profesijný rozvoj sektorových zručností zamestnancov (podľa výzvy označená ako Aktivita 3) bola realizovaná dvoma podaktivitami:

Podaktivita 1 (vo výzve označená ako 3a): Výber a príprava zamestnancov zaradených do projektu.

V rámci tejto podaktivity boli vybraní vhodní zamestnanci na zapojenie sa do projektu.

Podaktivita 2 (vo výzve označená ako 3b): Cielené získavanie pracovných zručností.


Názov projektu: Účasť firmy Alena Benešová – ODEMA na medzinárodných odevných výstavách

Prijímateľ: Alena Benešová – ODEMA Výška fin. príspevku: 20 124,47 EUR Text: Pre ďalšiu expanziu spoločnosti na európske trhy je nevyhnutná účasť na medzinárodných výstavách, nakoľko v odvetví odevného priemyslu sa gro nových zákazníkov získava práve na kontraktačných veľtrhoch.

Realizácia projektu priniesla nové obchodné kontrakty, ktoré sa pozitívne prejavili rastom objemu ročnej produkcie, zvýšením obratu spoločnosti a posilnením konkurencieschopnosti podniku.

Inovatívne technológie pre výrobu a spracovanie odevov vo firme Alena Benešová-ODEMA

Vďaka príspevku EÚ spoločnosť Alena Benešová-ODEMA zaviedla do výroby inovatívne technológie pre výrobu a spracovanie odevov.

Prijímateľ: Alena Benešová-ODEMA
Dátum začatia: 5/2009
Dátum ukončenia: 3/2011
Miesto realizácie projektu: Nábrežie slobody 795/2, Púchov
Výška finančného príspevku: 316 543,77 EUR

ÚČASŤ FIRMY ALENA BENEŠOVÁ-ODEMA NA MEDZINÁRODNÝCH ODEVNÝCH VÝSTAVÁCH:

Výstava CPD Düsseldorf, Nemecko (07.-09.02.2010)

Výstava FAST FASHION EXHIBITION Poznaň, Poľsko (31.08.2010 – 02.09.2010)

Výstava PSKA Nitra

Výstava-styl-kabo-brno

Nahor
123movies